Θαύμα και Πίστη

Κατηχητικό Γυμνασίου & Λυκείου (Αγοριών)

Μάθημα 4ο

Το τάλαντο ηχεί … Ώρα για Κατηχητικό!!

Προσευχή

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς (γ’).

Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Ἁγίῳ Πνεύματι· καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Παναγία Τριάς ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα συγχώρησον τάς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε ἐπίσκεψαι καί ἴασαι τάς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.

Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον.

Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Ἁγίῳ Πνεύματι· καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ

(ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΚΠΛΗΞΗ)

Eπεξεργασία

Να έχουμε Πίστη. Μα τί είναι η Πίστη; Σημαίνει εμπιστοσύνη. Αν δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, σε ποιόν θα έχουμε; Γιατί όμως πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό; Γιατί μας αγαπάει. Αποκλείεται να μας ζητήσει κάτι που δεν μας ωφελεί. Σε κάθε δοκιμασία πρώτος είναι που μας βοηθάει. Η πίστη μας πολλές φορές δοκιμάζεται… και αμφιβάλουμε για την παρουσία αλλά και την βοήθεια του Θεού στην ζωή μας. Γιατί στην θέση της Πίστης έχει μπει το Εγώ. Η Πίστη στο Θεό είναι σαν τα κιάλια ,που βλέπεις πολλά περισσότερα από όσα βλέπεις με γυμνό μάτι…. !!

Απόλυτη πίστη να έχουμε στο Θεό !!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *