Διαζευκτήριο - Γονείς Ενορίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Διαζευκτήριο

Πληροφόρηση > Ιερό Μυστήριο Γάμου
1) Στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, το Διαζευκτήριον πρέπει να αναγράφει την ένδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ» και να προσδιορίζει και τον βαθμόν αυτού.
2) Στην περίπτωση πολιτικού Γάμου που έχει λυθεί, προκειμένου για την τέλεση θρησκευτικού Γάμου υποβάλλεται η Ληξιαρχική Πράξη του πολιτικού Γάμου με την ένδειξη της λύσεως αυτού.
3) Σε περίπτωση που το Διαζευκτήριο κατατέθηκε για την τέλεση πολιτικού Γάμου, ζητείται έγγραφη βεβαίωση από το Ληξιαρχείο, όπου ετελέσθη ο πολιτικός Γάμος, στην οποία θα αναγράφεται ότι αυτό παρακρατήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Ληξιαρχείου ως δικαιολογητικό για την τέλεση του πολιτικού Γάμου, η κατατίθεται φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, επικυρωμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Ληξιαρχείου.
4) Στις περιπτώσεις που τελείται Γάμος μικτός (ορθοδόξου -ετεροδόξου) η με αλλοδαπό ορθόδοξο, ο οποίος/η οποία τυγχάνει διαζευγμένος/η η  εκ χηρείας, θα προσκομίζεται – ανάλογα με την περίπτωση – διαζευκτήριο η άλλο επίσημο έγγραφο δημοσίας αρχής, από το οποίο θα πιστοποιείται το γεγονός της διαζεύξεως η της χηρείας.
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού